Regulamin

Sekcje » Sekcja Miłośników Motoryzacji TPZW » Regulamin

REGULAMIN 
SEKCJI MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sekcja nosi nazwę „Sekcja Miłośników Motoryzacji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli”. Sekcja może używać skrótu SMM oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych i wyróżniającego go znaku graficznego. 

2. Sekcja jest zawiązana na czas nieograniczony. Działa na podstawie § 11 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

3. Sekcja ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci reguluje § 11 pkt 6 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Wzór logo ustala Zarząd Sekcji. 

4. Sekcja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnych celach. 

5. Siedzibą Sekcji jest siedziba Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

6. Terenem działania Sekcji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Sekcja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

Cele i zasady działania Sekcji

§ 2

1. Celem Sekcji jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego oraz podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa dotyczącej motoryzacji. 

2. Organizacja i współorganizacja różnego rodzaju imprez, wydarzeń, konkursów związanych z szeroko pojętą motoryzacją. 

 

§ 3

1. Sekcja realizuje swoje cele poprzez: 

a) tworzenie i wspieranie wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców i odbiorców, przedsiębiorstw z innych powiązanych sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego z kraju i zagranicy. 

b) promowanie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności organizacja lub uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach branży motoryzacyjnej (targi, wystawy, konferencje, szkolenia, itp.). 

c) prowadzenie działalności naukowo-technicznej w dziedzinie motoryzacji i w dziedzinach pokrewnych, obejmującej podnoszenie kwalifikacji i popularyzację wiedzy, wymianę informacji, doświadczeń i idei, promowanie dobrych praktyk wśród członków Sekcji i wszystkich zainteresowanych przedmiotem jej działalności.

d) współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii, programów rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej. 

e) wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.

f) działania promocyjne i edukacyjne mające na celu poprawę wizerunku polskich produktów motoryzacyjnych. 

g) promowanie i upowszechnianie postaw patriotyzmu gospodarczego wśród klientów branży motoryzacyjnej. 

h) reprezentowanie interesów polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych i instytucji badawczych w kontaktach z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi. 

i) integrowanie entuzjastów motoryzacji w każdym jej aspekcie.

j) integrowanie środowiska polskich producentów z branży motoryzacyjnej, w szczególności poprzez organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej.

k) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

l) inicjatywy mającej na celu poprawę infrastruktury drogowej.  

2) Działania określone w ust. 1 mogą być realizowane w formie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. 

 

Członkostwo

§ 4

1) Członkami Sekcji mogą być osoby fizyczne, które akceptują cele Sekcji.

2) Sekcja zrzesza członków, łącznie zwanych dalej członkami: 

a) członkiem Sekcji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

b) członkiem może być również cudzoziemiec.

c) daje rękojmię, że będzie współpracować w dążeniach do osiągnięcia celów Sekcji.

d) zobowiąże się do przestrzegania regulaminu Sekcji i Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, w tym do regularnego płacenia składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

e) złoży deklarację członkowską przynależenia do Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

3. O przyjęciu nowych członków Sekcji decyduje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

4. Każdy członek Sekcji dysponuje jednym głosem podczas głosowania na zebraniu członków Sekcji oraz Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

5. Członkowie Sekcji mają następujące prawa: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Sekcji oraz władz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.     

b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Sekcji oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

6. Członkowie Sekcji mają obowiązek:

a) brać aktywny udziału w działalności Sekcji i w realizacji jej celów, uczestniczenia w zebraniach Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

b) przestrzegać postanowień regulaminu Sekcji oraz Statutu i uchwał władz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

c) terminowo opłacać składki na rzecz Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

d) dbać o dobre imię Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

 

Ustanie członkostwa

§ 5

1) Ustanie członkostwa następuje wskutek dobrowolnego złożenia na ręce Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli pisemnej lub ustnej rezygnacji z przynależności do Sekcji i tym samym Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.   

2) Ustanie członkostwa następuje wskutek wykluczenia przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli: 

a) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub nie wypełniania innych zobowiązań wobec Sekcji i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, mimo wcześniejszego upomnienia.

b) z powodu rażącego naruszenia regulaminu Sekcji, Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli lub nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

c) na wniosek władz Sekcji z powodu działania na szkodę interesów Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

 

Władze Sekcji 

§ 6

1. Władzami Sekcji jest Zarząd Sekcji. 

2. Zarząd Sekcji jest powołany do kierowania Sekcją, pozyskiwania nowych członków oraz reprezentowania Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli na zewnątrz. 

3. Zarząd Sekcji składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Zarząd Sekcji jest wybierany spośród członków Sekcji na czas nieokreślony. 

5. Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

6. Posiedzenia Zarządu Sekcji zwołuje jego przewodniczący lub wiceprzewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

7. Funkcje pełnione przez członków Zarządu Sekcji są sprawowane nieodpłatnie. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu Sekcji mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z udziałem w pracach Sekcji. 

8. Członkostwo w Zarządzie Sekcji ustaje na skutek śmierci, rezygnacji, zakończenia kadencji, ustania członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli lub odwołania przez członków Sekcji. 

9. Do kompetencji Zarządu Sekcji należą:

a) realizacja celów Sekcji, wykonywanie uchwał Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

b) reprezentowanie Sekcji na zewnątrz. 

c) zwoływanie zebrania członków Sekcji. 

d) prowadzenie rejestru członków. 

 

Fundusze Sekcji

§ 7

1. 50% składki członkowskiej pozostaje do bezpośredniej dyspozycji Zarządu Sekcji, druga jej połowa zostaje odprowadzona do kasy głównej Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Środki pieniężne pozostające na stanie Sekcji mogą być przechowywane na ogólnym koncie stowarzyszenia, bądź jego subkoncie lub w kasie Sekcji.

 

Rozwiązanie Sekcji 

§ 8

1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli zwykłą większością głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Sekcji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli wybiera likwidatora, wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia likwidacji.

 

Zmiana Regulaminu

§ 9

1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu podejmuje zebranie członków Sekcji zwykłą większością głosów. 

  

Opracował 
Przewodniczący Sekcji

 (-) Wiktor Sochacki

Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 1/2019 
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli z dnia 6.02.2019 r.