Regulamin

Sekcje » Sekcja Badań Historycznych TPZW » Regulamin

 REGULAMIN
SEKCJI BADAŃ HISTORYCZNYCH
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sekcja nosi nazwę „Sekcja Badań Historycznych Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli”. Sekcja może używać skrótu SBH oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych i wyróżniającego go znaku graficznego.

2. Sekcja jest zawiązana na czas nieograniczony. Działa na podstawie § 11 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

3. Sekcja ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci reguluje § 11 pkt 6 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Wzór logo ustala Zarząd Sekcji.

4. Sekcja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnych celach.

5. Siedzibą Sekcji jest siedziba Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

6. Terenem działania Sekcji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Sekcja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Cele i zasady działania Sekcji 

§ 2

1. Opieka nad zabytkami, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury, współpraca z organami administracji publicznej  w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego.

2. Poszukiwanie i pozyskiwanie zabytków, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe.

3. Wspieranie działalności statutowej muzeów ze szczególnym uwzględnieniem muzeów znajdujących się w województwie łódzkim.

4. Popularyzowanie i upowszechnianie historii Polski, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem historii Zduńskiej Woli oraz ziem wchodzących obecnie w teren powiatu zduńskowolskiego.

5. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe.

6. Eksploracja zabytków i innych obiektów o charakterze historycznym, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe.

7. Prowadzenie badań naukowych i archeologicznych zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe, w porozumieniu z właściwymi jednostkami naukowo- badawczymi, w tym szkołami wyższymi, a także publikowanie wyników tych badań.

8. Promowanie Zduńskiej Woli, powiatu zduńskowolskiego, województwa łódzkiego pod względem jego walorów turystycznych i krajoznawczych.

9. Sprawowanie opieki w porozumieniu z właściwymi organami administracji publicznej nad miejscami walk i męczeństwa, obiektami pamięci narodowej, pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi.

10. Organizowanie imprez plenerowych zgodnych z profilem działalności Sekcji.

11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń na temat konserwacji i eksponowania zabytków i obiektów o charakterze historycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Współpraca z instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami.

13. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w szczególności ze szkołami wyższymi.

14. Współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi o zbieżnych celach działania.

15. Utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kombatanckimi.

16. Promowanie i wspieranie kolekcjonerstwa przedmiotów o istotnej wartości kulturowej lub historycznej, a w szczególności dla regionu, w tym dzieł sztuki, książek oraz eksponatów-przedmiotów kultury pisanej, znaków pocztowych, numizmatów, broni, maszyn, instrumentów muzycznych itp.

 

§ 3

1. Sekcja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) restaurowanie i rekonstrukcje obiektów zabytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) organizowanie imprez mających na celu pozyskiwanie środków na działalność statutową.

d) współpracę ze służbami konserwatorskimi i archeologicznymi.

e) uczestnictwo w imprezach mających na celu popularyzację historii, turystyki i zabytków.

f) działalność wydawniczą.

g) działalność oświatową poprzez organizowanie odczytów, prelekcji i spotkań.

 

Członkostwo 

§ 4

1. Członkami Sekcji mogą być osoby fizyczne, które akceptują cele Sekcji.

2. Sekcja zrzesza członków, łącznie zwanych dalej członkami:

a) członkiem Sekcji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.

b) członkiem może być również cudzoziemiec.

c) daje rękojmię, że będzie współpracować w dążeniach do osiągnięcia celów Sekcji.

d) zobowiąże się do przestrzegania regulaminu Sekcji i Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, w tym do regularnego płacenia składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

e) złoży deklarację członkowską przynależenia do Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

3. O przyjęciu nowych członków Sekcji decyduje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

4. Każdy członek Sekcji dysponuje jednym głosem podczas głosowania na Zebraniu Członków Sekcji oraz Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

5. Członkowie Sekcji mają następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Sekcji oraz władz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Sekcji oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

6. Członkowie Sekcji mają obowiązek:

a) brać aktywny udziału w działalności Sekcji i w realizacji jej celów, uczestniczenia w zebraniach Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

b) przestrzegać postanowień regulaminu Sekcji oraz Statutu i uchwał władz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

c) terminowo opłacać składki na rzecz Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

d) dbać o dobre imię Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

 

Ustanie członkostwa 

§ 5

1. Ustanie członkostwa następuje wskutek dobrowolnego złożenia na ręce Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli pisemnej lub ustnej rezygnacji z przynależności do Sekcji i tym samym Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

2. Ustanie członkostwa następuje wskutek wykluczenia przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli:

a) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub nie wypełniania innych zobowiązań wobec Sekcji i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, mimo wcześniejszego upomnienia.

b) z powodu rażącego naruszenia regulaminu Sekcji, Statutu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli lub nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

c) na wniosek władz Sekcji z powodu działania na szkodę interesów Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

 

Władze Sekcji

§ 6

1. Władzami Sekcji jest Zarząd Sekcji.

2. Zarząd Sekcji jest powołany do kierowania Sekcją, pozyskiwania nowych członków oraz reprezentowania Sekcji oraz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli na zewnątrz.

3. Zarząd Sekcji składa się z 2 osób, w tym: przewodniczącego i sekretarza.

4. Zarząd Sekcji jest wybierany spośród członków Sekcji na czas nieokreślony.

5. Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

6. Posiedzenia Zarządu Sekcji zwołuje jego przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

7. Funkcje pełnione przez członków Zarządu Sekcji są sprawowane nieodpłatnie. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu Sekcji mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z udziałem w pracach Sekcji.

8. Członkostwo w Zarządzie Sekcji ustaje na skutek śmierci, rezygnacji, zakończenia kadencji, ustania członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli lub odwołania przez członków Sekcji.

9. Do kompetencji Zarządu Sekcji należą:

a) realizacja celów Sekcji, wykonywanie uchwał Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

b) reprezentowanie Sekcji na zewnątrz.

c) zwoływanie zebrania członków Sekcji.

d) prowadzenie rejestru członków. 

Fundusze Sekcji 

§ 7

1. 50% składki członkowskiej pozostaje do bezpośredniej dyspozycji Zarządu Sekcji, druga jej połowa zostaje odprowadzona do kasy głównej Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Środki pieniężne pozostające na stanie Sekcji mogą być przechowywane na ogólnym koncie stowarzyszenia, bądź jego subkoncie lub w kasie Sekcji.

 

Rozwiązanie Sekcji 

§ 8

1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli zwykłą większością głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Sekcji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli wybiera likwidatora, wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia likwidacji.

 

Zmiana Regulaminu 

§ 9

1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu podejmuje zebranie członków Sekcji zwykłą większością głosów.

 

Opracował: 

 (-) Dariusz Mikołajczyk 

Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 2/2020

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli z dnia 12.06.2020 r.