Stroje i kostiumy do wypożyczenia

      Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli posiada na wypożyczenie stroje i kostiumy dla dorosłych i dla dzieci. W większości są to stroje nawiązujące do epoki końca XIX w. i początku XX w., ale także inne kostiumy sceniczne do wykorzystania w różnych spektaklach. Niestety, nie wszystko można tutaj znaleźć, mimo iż kostiumów jest już sporo w naszym posiadaniu. Zapraszamy do współpracy i odwiedzania nas.
        W celu wypożyczenia stroju prosimy kontaktować się meilownie tpzw.zdunskawola@o2.pl lub tel. 501-857-538 lub 669-696-068

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZENIA STROJÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 1. Osoby fizyczne i osoby prawne mają możli­wość wypoży­czenia stro­jów będą­cych własnością Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, zwanego dalej TPZW.
 2. Kostium (strój) uważa się za wypoży­c­zony z chwilą, gdy opuści on teren wypoży­czalni.
 3. Wypoży­cza­jący zobow­iązany jest podać wypoży­czalni swoje aktu­alne dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, dokładny adres. Dane te będą wyko­rzys­tane wyłącznie do celów obsługi umowy wypożyczenia.
 4. Administratorem danych wypożyczającego jest Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, ul. A. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola.
 5. Wypożyczanie nie może trwać dłużej niż 7 dni. W przy­padku wyraże­nia chęci wypoży­czenia stroju na okres dłuższy, wypożyczający musi uzyskać zgodę TPZW.
 6. Wypoży­c­zone stroje powinny być zwró­cone w stanie kom­plet­nym i nie gorszym od stanu, w jakim zostały wypożyczone.
 7. Wypożyczający nie może w szczególności pożyczać, wynajmować, ani odstępować wypożyczonego stroju.
 8. Wypożyczający uiszcza opłatę za wypożyczenie stroju w dniu pobrania stroju
  w wysokości ustalonej przez TPZW.
 9. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu stroju, TPZW naliczy opłatę w wysokości 10 zł za każdy kolejny dzień.
 10. Osoba wypoży­cza­jąca ponosi odpowiedzial­ność za wypoży­c­zony strój.
 11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze stroju wypożyczający wniesie opłatę na pokrycie kosztów związanych z jego naprawą. Koszty określi rzeczoznawca.  
 12. TPZW zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia stroju w sytuacji, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nie opłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego stroju, według wyceny stroju będącego w posiadaniu TPZW.
 13. W przy­padku niedoko­nana zwrotu stroju wypoży­cza­jący zobow­iązany jest uiś­cić kwotę stanow­iącą równowartość aktu­al­nej ceny.
 14. W niek­tórych okolicznoś­ci­ach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą TPZW.
 15. TPZW zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

 

Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 4/2018 z dnia 28.12.2018 r.  
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli