Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPZW, 18.05.2017

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2017 » Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPZW, 18.05.2017

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o  godz. 18.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli. W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu.

 Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3. Przyjęcie porządku zebrania

4. Sprawozdanie Zarządu TPZW z działalności merytorycznej za rok 2016

5. Sprawozdanie finansowe TPZW za rok 2016

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowania:

- nad przyjęciem sprawozdania Zarządu

- nad przyjęciem sprawozdania finansowego

- nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej

- nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

9. Przedstawienie projektu działalności TPZW w bieżącym roku

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie zebrania

 

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

 

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski