Wybrano nowe władze Towarzystwa , 14.04.2023

Towarzystwo » Wybrano nowe władze Towarzystwa , 14.04.2023

14 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Zebranie otworzyła prezes TPZW dr Jarosław Stulczewski. Powitał wszystkich przybyłych, następnie uczczono pamięć zmarłych członków TPZW, a także wręczono legitymacje nowym osobom, po czym przystąpiono do realizacji porządku zebrania. Ustępujący prezes zaproponował na przewodniczącego obrad Tomasza Kotalę. Protokolantem zebrania został Wiktor Sochacki. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPZW przedstawił prezes, sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik, a sprawozdanie z prac kontrolnych Komisji Rewizyjnej zreferowała jej przewodnicząca, stawiając jednocześnie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządu za okres sprawozdawczy. Po dyskusji nad sprawozdaniami, które przyjęto w jawnym głosowaniu, ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Następnie dokonano wyboru nowego pięcioosobowego Zarządu na pięcioletnią kadencję. Prezesem został wybrany po raz trzeci dr Jarosław Stulczewski. W skład Zarządu zostali wybrani: Elżbieta Nejman, Wiktor Sochacki, Martyna Witczak i Adam Woźnicki. Nowe władze stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco: prezes – dr Jarosław Stulczewski, sekretarz – Wiktor Sochacki, skarbnik – Elżbieta Nejman, członek – Adam Woźnicki, członek – Martyna Witczak. Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej. Zawiązała się ona w składzie: przewodniczący – Tomasz Kotala, członkowie – Magdalena Taczała i Mariusz Wasilewicz.